Investiții în zona de munte

09/04/2019

*Bani pentru centre de sacrificare a animalelor

*Finanțate investiții cu valori între 500.000 și 1.300.000 lei

Fermierii din zona montană beneficiază sprijin financiar pentru construirea centrelor de sacrificare a animalelor. Fondurile fiind alocate pentru 3 tipuri de investiții în zona montană. Valoarea maximă eligibilă de 1.000.000 lei se alocă pentru investiţii în realizarea de unităţi de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor, respectiv pentru abatorizarea animalelor și menținerea în condiții optime a cantităților de carne rezultate.  Câte 500.000 lei se dau pentru investiţii în realizarea de unităţi de capacitate mică pentru prelucrarea cărnii respectiv prelucrarea şi păstrarea sau depozitarea în condiţii optime a produselor rezultate urmare prelucrării cărnii.  Investiţiile în realizarea de unităţi de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi prelucrarea cărnii respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de sacrificare a animalelor, cât și componenta de prelucrare a cărnii sunt finanțate cu suma maximă de 1.300.000 lei. Dacă beneficiarii depășesc valorile maxime permise pe tipurile de investiții menționate mai sus, diferența este suportată din fonduri lor proprii.

*Cheltuieli decontate, partea nerambursabilă

Sunt decontate cheltuieli generate de construcția unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană;
cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate în funcție de tipul investiției. Intră la plată și cheltuielile generate de adaptarea construcţiei la condițiile specifice existente pe suprafața pe care se amplasează investiția, în limita a maxim 10% din valoarea devizului estimativ pentru aceste cheltuieli.
Prin prezenta schemă de ajutor nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand.

Intensitatea ajutoarelor poate fi majorată de la 40 % cu cite 20 puncte procentuale dar fără să depăşească 90% din cuantumul cheltuielilor eligibile.
Aceste facilități sunt destinate tinerilor fermieri sau fermierilor care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare; investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; investițiilor colective – investiţii realizate de către cooperative în vederea asigurării și facilitării accesului la tipurile de investiții.

*Selecția proiecteor, criteria de departajare

Solicitanții primesc banii numai dacă își desfășoară activitatea în zona montană, accesează un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a programului și nu a primit sprijin prin PNDR 2014 -2020 pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de tipurile de investiții menționate.

Anual, prin ordin al ministrului agriculturii, se stabilesc amplasamentele în localitățile din zona montană unde se realizează tipurile de investiţii precum și numărul acestora.

În cazul în care se depun mai multe solicitări decât numărul investițiilor prevăzute în ordinul ministrului agriculturii, selecția proiectelor se face în baza criteriilor de departajare. Are prioritateinvestiţia care include atât componenta de sacrificare, cât și componentă de prelucrare. Apoi investiţia are componentă de sacrificare animale şi este amplasată în localitate cu unităţi de prelucrare carne şi nu există centre de sacrificare a animalelor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Urmatorul articol >
Investiții în zona montană