Reguli noi pentru Registrul agricol

26/02/2016

Tina-Registrul agricol*Din anul 2017, acesta va putea fi ținut doar în format electronic *Nerespectarea Legii Registrului agricol atrage amenzi cuprinse între 100 și 1.500 lei

Urmează sa fie schimbată legislația privind întocmirea și păstrarea Registrului agricol. În Comisia pentru Agricultura din Camera Deputaților deja a fost dezbătut proiectul de lege pentru modificarea și completarea ordonanței de guvern privind registrul agricol. Potrivit proiectului de lege, Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe fiecare localitate componentă a unității administrativ-teritoriale. În cazul localităților unde nu s-a trecut la gestionarea Registrului agricol în format electronic, înregistrarea datelor se poate face și pe hârtie. Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă modul de întocmire a Registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacității și dotării de care dispune unitatea administrativ-teritorială respectivă. O alta mențiune precizează că, începând cu 1 ianuarie 2017, Registrul agricol se va întocmi doar în format electronic.

* Medicii veterinari, cu ochii pe registrul agricol

Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau în extravilan, care sunt înscrise în Cartea funciară, se înscriu și în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau topografic și numărul de Carte funciară, după caz.

La completarea Registrului agricol cu datele privind efectivele de animale participă și un medic veterinar oficial din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța animalelor județene sau un zootehnist de la centrele agricole comunale, precum și un medic veterinar de liberă practică împuternicit să efectueze unele activități sanitar-veterinare. Aceștia au obligația punerii la dispoziția primăriilor a informațiilor privind efectivele de animale deținute de persoanele fizice sau juridice, în vederea corelării cu datele din registrele agricole.

*Termene și sancțiuni

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul agricol diferă pentru sectoarele zootehnic și vegetal. Între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie este termenul pentru datele anuale privind terenul aflat în proprietate sau folosință, utilajele și instalațiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie. Între 1 și ultima zi lucrătoare din luna mai este termenul pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 de lei la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 de lei la 1.500 de lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte: refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite documente, refuzul de a asigura accesul persoanelor împuternicite de primar de a constata la fața locului situația reală, dar și nedeclararea la termen a datelor pentru Registrul agricol.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU