Bani pentru împăduriri

20/08/2017

*Cererile se depun la APIA Neamț până pe 6 octombrie

*Valoarea maximă alocată: 7 milioane euro/proiect

Azi, APIA Neamț a deschis cea de-a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin financiar pentru prima împădurire. Cererile de finanțare se primesc până pe 6 octombrie 2017. Alocarea financiară totală de acum este de 50.000.000 euro.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente celor două tipuri de prime, plătite pe durata contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră.

*Bani pentru prima pădure

Sprijinul finaniciar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. Ne referim la prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire. Apoi este prima anuală, alocată pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat este de 100% din total costuri eligibile, fără a se depăși valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin. Atât în cazul terenurilor agricole, cât și în cazul terenurilor neagricole, cuantumul plății pentru refacerea plantației va fi de 75% din costul standard aferent lucrărilor de înființare a plantației pe terenuri agricole.

Valorile costurilor standard sunt determinate pe tipuri de terenuri şi forme de relief, aferente proiectului tehnic de împădurire, lucrărilor de înfiinţare, lucrărilor de întreţinere, lucrărilor de îngrijire şi compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit.

Costul pentru elaborarea proiectului de împădurire pe suprafaţa minimă admisă este de 590 euro/an/ha. Costul mediu naţional de împădurire a unui hectar de teren agricol şi neagricol, aferent lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor este de 8.889 euro.

Valoarea maximă a sprijinului public care înglobează toate costurile standard este de 7.000.000 euro.

* Beneficiarii finanțării silvice

 Banii pentru împădurire ajung la deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol ori neagricol şi formele asociative ale acestora. În categoria deținătorilor publici sunt incluse comunele, orașele, municipiile și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora. Categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol include persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Terenul agricol eligibil destinat împăduririi este suprafaţa de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la APIA Neamț în urmă cu cel puţin 2 ani, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiţionalitate.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU