RAPORT DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI ROMÂNIEI PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ INSTITUITĂ DE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI (III)

08/05/2020

5.Pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, se prevăd o serie de măsuri, respectiv: d) prelungirea cu 90 de zile a termenului de valabilitate pentru: 20 – biletele de trimitere pentru specialități clinice; – biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; – prescripțiile medicale prin care se recomandă dispozitive medicale; – deciziile de procurare dispozitive medicale în ambulatoriu (inclusiv cele pentru oxigenoterapie); – deciziile emise de comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru investigația PETCT. prezentarea de documente necesare asiguratului pentru obținerea unor drepturi, la casele de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau prin depunerea acestora de orice persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora. Mijloace electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților; posibilitatea pentru medicii din spital de a elibera, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile. 6.Stabilirea cadrului legal necesar pentru ca medicii de familie să poată prescrie medicamente din Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare. 7.Se stabilesc reglementările necesare pentru decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maxim 8 consultații/oră. 8.Se stabilesc măsurile necesare decontării serviciilor medicale și a medicamentelor pentru unitățile sanitare cu paturi, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care numărul de cazuri depășește nivelul contractat. 9.Sunt stabilite o serie de măsuri astfel încât pentru serviciile medicale, medicamente și investigațiile paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate să nu fie limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020. Alte reglementări: • organizarea de către unitățile de specialitate care implementează Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare a unor evidențe distincte a sumelor alocate în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare pentru testarea RT-PCR necesară diagnosticului de Sindrom respirator sever acut determinat de noul coronavirus (COVID-19); • unitățile de specialitate care preiau în evidență bolnavi din programele naționale de sănătate derulate prin unități sanitare cu paturi care fac obiectul strategiei de combatere a epidemiei cu coronavirus în România, pot derula programele naționale de sănătate pe perioada stării de urgență, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate; • pentru unitățile sanitare cu paturi a căror structură organizatorică se modifică pe perioada stării de urgență evaluarea conform noii structurii se face în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență; • în cazul persoanelor asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au beneficiat pe teritoriul României de servicii pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora acordate în unități sanitare cu paturi, recuperarea cheltuielilor se face în conformitate cu dispozițiile documentelor internaționale respective, la nivelul tarifelor stabilite pentru cetățenii români asigurați, sau, după caz, la nivelul sumei corespunzătoare decontului de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat din spitalele care fac obiectul strategiei de combatere a epidemiei cu coronavirus în România. • Prin documentele internaționale se prevede că serviciile medicale se acordă în aceleași condiții ca și pentru asigurații proprii, iar recuperarea cheltuielilor se face la aceleași tarife ca și pentru proprii asigurați; având în vedere că pe perioada stării de urgență, la nivelul unor unități spitalicești, plata se face la nivelul cheltuielilor efective pentru toți pacienții internați în unitățile respectiv, recuperarea cheltuielilor se va face în mod similar. Documentele de deschidere de drepturi sunt prevăzute de instrumentele juridice internaționale care deschid dreptul la servicii medicale pe teritoriul României pe cheltuiala instituțiilor competente (ex: card european de asigurări de sănătate/formulare europene S1, S2, etc). • Pentru a nu apărea discontinuități în aprovizionarea pieței cu medicamente, caz în care pacienții ar fi nevoiți să întrerupă tratamentele pentru afecțiunile de care suferă, cu consecințe deosebit de grave asupra stării de sănătate a acestora, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/26.03.2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.255/27.03.2020, a reglementat plafonarea valorii procentului aferent contribuției trimestriale clawback pentru trimestrul I al anului 2020 la valoarea trimestrului IV al anului 2019, respectiv de 27,65%. • De asemenea, Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 46/09.04.2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.309/13.04.2020 completează articolul nr. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu completările ulterioare, cu o nouă normă care instituie reguli referitoare la asigurarea finanțării acțiunilor de gestionare a crizelor consulare, pentru acordarea protecției consulare cetățenilor români în contextul unei epidemii/ pandemii, inclusiv în perioada imediat următoare. 2.Economie și fiscalitate Pentru domeniul economie au fost avute în vedere următoarele: -protejarea angajaților față de efectele pandemiei generate de Covid 19; -sprijinirea mediului de afaceri; -asigurarea finanțării pentru acțiunile publice de prevenire și limitare a infectării cu Covid 19. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020 s-au stabilit următoarele: a) redimensionarea creditelor ce vor fi garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA; b) subvenționarea dobânzii pentru creditele ce urmează a fi garantate; c) plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. d) se instituie un mecanism care să asigure flexibilitate în aprobarea operațiunilor acordate de către Eximbank S.A., în numele și contul statului, care conduc la o expunere cumulată pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. Euro echivalent și care să permită asigurarea de urgență a fondurilor necesare activităților specifice necesare stării de urgență. e) prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 33/26.03.2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260/30.03.2020 reglementează stimularea contribuabililor care au capacitate financiară de plată, prin acordarea unor bonificații la plată, în măsura în care aceștia efectuează plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, până la scadența prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru trimestrul I al anului 2020. De asemenea, se instituie norma potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenta, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexă. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 37/30.03.2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261/30.03.2020 are în vedere crearea unor facilități privind obligațiile de plată a ratelor și dobânzilor scadente aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderilor mici și mijlocii și IFN-urilor, după cum urmează: 1. Suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor pe termen de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020; 2. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările în vigoare poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată; 3. Pentru persoanele fizice care beneficiază de facilitatea suspendării ratelor se va proceda la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita maximă de vârstă potrivit reglementărilor în vigoare; 4. Pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente, debitorii trebuie să notifice creditorii în format letric sau prin poștă electronică la datele de contact existente în contractul de credit. 5. Facilitatea de suspendare a plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente se acordă: a) debitorilor, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și instituții financiare nebancare, ale căror venituri au fost afectate de situația gravă generate de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 și care nu înregistrează întârzieri la plată, reprezentând principal și/sau dobândă, în relație cu creditorii, la data instituirii stării de urgență; b) întreprinderilor mici și mijlocii care, în calitate de angajator, se încadrează în prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului. 6. Dobânda aferentă ratelor suspendate la plată pe perioada de 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. 7. Pentru dobânda suspendată la plata aferentă împrumuturilor ipotecare contractate de debitori persoane fizice, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, mandatează FNGCIMM să acorde garanții de stat în procent de 100%. 8. Valabilitatea scrisorii de garanție este de maximum 5 ani.

Lasa un comentariu