NEAMŢ: 12.223 DE PERSOANE SUFERĂ DE OBEZITATE ÎN JUDEŢ

21/05/2019

Ziua Europeană Împotriva Obezității (ZEIO) este o platformă de campanie a Asociației Europene pentru Studiul Obezității, cea mai importantă organizație europeană responsabilă de cercetarea în domeniul obezității. Cu ocazia ZEIO, comunitățile din sănătate, cele ale pacienților și cele politice își adună forțele pentru a crește gradul de informare și con – știentizare în ceea ce privește obezi – tatea și multe aIte afecțiuni asupra cărora aceasta are impact. ZEIO a avut loc pentru prima dată în 2010, iar de atunci se desfă – șoară în fiecare an în a treia sâmbă – tă a lunii mai. Tema pentru 2019 este Împreună Împotriva Obezității, iar sloganul este Să acționăm pentru un viitor mai sănătos! Scopul campaniei este creșterea numărului de persoane informate în privința riscurilor pentru sănă – tate pe care le prezintă supragreu – tatea, a nutriției echilibrate, precum și a gradului de informare a profe – sioniștilor din sănătate asupra pro – blematicii obezității și metodelor de management al pacienților cu obezitate. Mai multe rapoarte științifice au arătat că, în cazul în care obezita – tea și supragreutatea continuă să crească în ritmul alarmant de până acum, acest fenomen va afecta mai mult de jumătate din cetățenii eu – ropeni până în anul 2030. În unele țări, procentul ar putea ajunge la 90%. Printre statele membre ale UE pentru care sunt disponibile date, cele mai mici ponderi ale obezității în 2014 în rândul populației cu vâr – sta de 18 ani și peste s-au înregistrat în România (9,4%) și Italia (10,7%), înainte de Olanda (13,3%), Belgia și Suedia (ambele 14,0%). La polul opus al scalei, obezi – tatea a afectat mai mult de 1 din 4 dintre adulții din Malta (26,0%), și aproximativ 1 din 5, în Letonia (21,3%), Ungaria (21,2%) și Estonia (20,4%). Urmărind evoluția prevalenței obezității la adulți la noi în țară în perioada 1975-2016, se observă o tendință anuală de creștere a aces – teia, de la 8,3% în 1975 la 22,5% în 2016. În jude ţul Neam ţ , la sfâr şitul anului 2018 erau ră – mași în evidență în cabinetele me – dicilor de familie cu diagnosticul de obezitate 12115 de bolnavi (5868 în urban și 6247 în rural) compara – tiv cu 12.901 bolnavi (6.258 în ur – ban şi 6.643 în rural) la finele anu – lui 2017 și cu 12.633 bolnavi (6.038 în urban şi 6.595 în rural) la finele anului 2016. La sfârșitul trimestrului I 2019 erau rămași în evidență în cabinete – le medicilor de familie cu diagnos – ticul de obezitate 12.223 de bolnavi (5974 în urban și 6249 în rural). Activită ţile propuse la nivelul jude ţului Neamț sunt: transmite – rea materialelor informative pe această temă către re ţeaua de medi – atori sanitari şi asisten ţi medicali comunitari din jude ţ şi re ţeaua de medicină şcolară prin intermediul po ştei electronice; organizarea în data de 20 mai 2019, începând cu ora 9.00 la Funda ţia Medicală „Speran ţa Bolnavilor” Bartice şti a unei acțiuni de testare a glice – miei, colesterolului și măsurarea greutății și a tensiunii arteriale; organizarea în data de 22 mai 2019, ora 10,30 a unei competiții sportive pe stadionul municipal din Piatra Neamț la care participă preșcolari de la 4 grădinițe din Piatra Neamț; activită ţi de informare-educare în unită ţi de învă ţământ derulate de personalul medical din cabinete – le şcolare; activită ţi de informa – re-educare în comunită ţi derulate de asisten ţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari; activități de informare-educare a elevilor de la Școlile gimnaziale nr. 2 și „Elena Cuza” din Piatra Neamț, Colegiul Național „Roman Vodă”, Cole – giul Tehnic „Petru Poni”, Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman și preșcolarilor de la grădinița nr. 13, grădinița „Veronica Filip”, grădini ţa nr. 5, grădini ţa nr . 9, gră – dinița nr. 1 din Piatra Neamț, gră – dinița Văleni,; postarea pe site-ul DSP Neamț și pe pagina de face – book a compartimentului a mate – rialelor primite în format electro – nic de la INSP București. Ministerul Sănătă ţii, prin Insti – tutul Na ţional de Sănătate Publică asigură coordonarea la nivel na ţio – nal a acestei campanii.

Lasa un comentariu