Curg termenele pentru depunerea raportărilor la Fisc

23/02/2017

*Primul termen, la 1 martie 2017

Persoanele fizice autorizate, cei care desfășoară activități liberale, firmele, instituțiile, entitățile cu sau fără personalitate juridică din Neamț sunt în fața termenelor de depunere a situațiilor financiare și a raportărilor contabile de sfârșit de an fiscal.

Cristina Ionescu (foto), purtător de cuvânt al Administrației Finanțelor Publice Neamț, precizează că sunt mai multe termene scadente în următoarea perioadă pentru întocmirea și depunerea acestor documente. „O prevedere specială este cea care se referă la entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire și până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare. Aceste entități nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până la data de 1 martie 2017“, spune oficialul instituției.

Situațiile financiare anuale se depun la Fisc la anumite termene. Astfel, până la data de 30 mai 2017, adică la 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, depun documentele societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare; subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European; sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

În termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până la data de 1 mai 2017, depun situații financiare anuale societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice care au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit legii; instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial care au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară; subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute entităților anterior menționate, cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

*Termen și documente pentru firmele în lichidare

Persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2 la OMFP nr.166/2017. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. „Entitățile anterior menționate întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), date informative (cod 30), situația activelor imobilizate (cod 40). Termenul de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie este de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic pentru entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, pentru sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate și, respectiv, de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic pentru persoanele juridice aflate în lichidare, pe perioada lichidării“, mai precizează aceeași sursă.

*Cine are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale precum și raportările contabile anuale aferente anului 2016 se întocmesc în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 166/25.01.2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Persoane obligate să întocmească și să depună situații financiare anuale sunt, potrivit prevederilor art. 28 alin.1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice; instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial; subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin entităților anterior menționate, cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil.

*Criterii financiare

Entitățile care raportează situații financiare anuale sunt cele care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: totalul activelor – 1.500.000 lei, cifra de afaceri netă – 3.000.000 lei, numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar – 10; entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: totalul activelor – 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă – 35.000.000 lei, numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar – 50; entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime: totalul activelor –17.500.000 lei, cifra de afaceri netă – 35.000.000 lei, numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar – 50. Același tip de situații financiare se întocmesc și de către entitățile de interes public.

Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, încadrarea în criteriile de mărime anterior enumerate se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent.

Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017. Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate. Declarația și înștiințarea anterior menționate se vor depune în format electronic.

*Semnarea și modalitatea de depunere

Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. „Situațiile financiare anuale și raportările contabile pot fi întocmite și semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Totodată, situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității“, spune Cristina Ionescu.

Situațiile financiare anuale sau raportările contabile anuale precum și documentelor care le însoțesc se depun în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic, la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie și în format electronic.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

*Amenzi pentru nereguli

Normele în vigoare prevăd anumite sancțiuni pentru nerespectarea obligației de întocmire, semnare și depunere în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile.

Astfel, nerespectarea obligației de întocmire și semnare a situațiilor financiare anuale la organul fiscal se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Nedepunerea în termenul legal a situațiilor financiare anuale a, situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile se sancționează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, de la 1.000 lei la 3.000 lei dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, de la 1.500 lei la 4.500 lei dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Cristina IORDACHE