Precizări de la Apa Serv

04/11/2016

apa-serv2016_10_31-01În scopul demontării unei încercări flagrante/grosolane de manipulare a consilierilor județeni, opiniei publice și eventual a unor(!) organe cu atribuții vizând verificarea și controlul modului în care sunt utilizate sursele financiare nerambursabile în cadrul POS MEDIU, comunicăm următoarele:

  1. Convocarea comisiei de recepție pentru data de 29.06.2016 de către Directorul General al companiei s-a realizat în urma solicitării antreprenorului nr. PR-CL6-1988/22.06.2016, înregistrata la beneficiar sub nr.19213/23.06.2016. Având în vedere natura contractului care a avut ca obiect extinderea și modernizare Stației de Epurare Ape Uzate Roman și nu executarea unei noi stații și în considerarea faptului că ponderea lucrărilor executate atât din punct de vedere fizic, cât și valoric o reprezintă lucrări de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice s-au întocmit doua procese-verbale de recepție, nr. 19925/29.06.2016 pentru lucrări de construcții și instalații și 19926 din aceeași dată pentru montaj utilaje, echipamente, instalații. În ambele procese-verbale membrii comisiei, cu unanimitatea celor prezenți, au propus admiterea recepției, situație de fapt prezentata și în referatul nr. 6872/30.06.2016 întocmit de managerul de contract CL-6.
  2. Procesul-verbal nr. 19925 menționează în anexa 2 ca lucrări neexecutate următoarele: sistem de încălzire, finalizare drumuri interioare și parcări, finalizare sistem SCADA, teste de performanță privind calitatea apei tratate, finalizare iluminat exterior, iar anexa 3 lucrările ce necesită remedieri, stabilindu-se un termen legal de 90 de zile pentru executarea acestora. Procesul verbal nr. 19926 din 29.06.2016, întocmit în baza HG 51/1996 propune cu unanimitatea membrilor prezenți ai comisiei admiterea recepției lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice, menționând în anexa 2 lucrările finalizare sistem SCADA, finalizare teste mecanice pentru utilaje, echipamente și instalații, teste de performanță privind calitatea apei tratate, iar în anexa 3 lucrări ce necesita a fi remediate, stabilindu-se același termen legal de 90 zile. Lucrările prezentate în anexa 2 nu fac parte din procesul tehnologic de epurare a apei uzate și sunt lucrări ce nu influențează obiectivul principal și anume epurarea apei uzate.
  3. Conform prevederilor regulamentelor de recepție, în baza proceselor verbale de recepție, conducătorul unității a dispus admiterea recepției pentru lucrările ce au făcut obiectul contractului CL6 (dispoziția nr.273 din data de 30.06.2016). Se pretinde în materialul intitulat informare că această dispoziție ar constitui o ilegalitate motivat de faptul ca prin procesele verbale menționate mai sus s-a constatat „lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranța în exploatare a construcției din punct de vedere al exigentelor esențiale“ și că în ansamblu, „construcția SEAU prezenta vicii a căror remediere este de durata și care, daca nu ar fi făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării“. Totodată se arata că aceste considerente ar fi menționate în procesele verbale 19925 și 19926 ale căror copii le anexam la prezenta, în dovedirea faptului că în cele doua procese verbale nu exista vreo atare mențiune.

De asemenea, se arată în informare că în anexele 3 la procesele verbale sunt trecute în mod eronat obiecte de lucrări lipsă și lucrări nefinalizate și în lipsa cărora SEAU nu poate fi funcționala la parametrii tehnici prevăzuți în contract.

  1. În realitate, conform prevederilor celor două regulamente, comisia de recepție este îndrituită să recomande amânarea atunci când:

– se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranța în exploatare a construcțiilor/lucrărilor din punct de vedere al exigentelor esențiale (două condiții care trebuie îndeplinite cumulativ). În speță, niciuna din mențiunile din procesele verbale nu îndeplinește cumulativ condițiile.

– construcția/lucrarea prezintă vicii a căror remediere este de durată și care, daca nu ar fi făcute ar diminua considerabil utilitatea ei. În speță, niciuna din mențiunile din procesele verbale nu îndeplinește cumulativ condițiile.

– există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica. În speță, niciuna din mențiunile din procesele verbale nu îndeplinește cumulativ condițiile.

Față de cele arătate, soluția amânării recepției era nelegală.

  1. Respingerea recepției este posibilă doar în măsura în care se constata vicii care nu pot fi înlăturate și care, prin natura lor, implică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri. Așa cum rezultă din cuprinsul celor două procese verbale, soluția respingerii recepției este în mod fundamental nelegală.

În consecință, ne întrebam retoric care sunt încălcările „evidente“ ale normelor legale și care ar atrage nulitatea absolută a recepției.

  1. În ceea ce privește așa-zisa rațiune indusă de autorii materialului că respingerea sau amânarea recepției nu s-a realizat motivat de faptul că acestea ar fi avut consecințe negative pecuniare asupra antreprenorului arătam că:

La data prezentei, în conformitate strictă cu prevederile contractului antreprenorul are constituita o garanție de buna execuție în valoare de 4.299.411,3 lei, plata finala de 4.299.411,3 lei urmând a se efectua la recepția finală.

Totodată s-au efectuat rețineri succesive de 1.925.066,79 lei.

Pentru întârziere s-au calculat penalități de 257.964,61 lei, care s-au achitat, și 3.955.458,40 lei pentru care s-a emis notificare de revendicare a penalităților pentru depășirea termenului de execuție ce urmează a fi recuperată.

În măsura în care, în numele unui meschin război politic, autorii informării își asumă în totalitate cele relatate în cuprinsul acesteia, periclitând chiar ei finalizarea proiectului major, le recomandăm să se adreseze instanței de judecată pentru constatarea nulității dispoziției de admitere a recepție lucrărilor.

 

Director General,

Ing. Ionuț-Cătălin Dughir