“O mână” de cabinete medicale, abilitate de DSP Neamţ pentru emiterea certificatelor pentru copiii cu dizabilităţi

02/11/2017

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a publicat, pe site-ul oficial, lista unităților medicale abilitate de către instituţie pentru eliberarea de certificate medicale tip A5 pentru copiii cu dizabilităţi.
Oficialii subliniază că evaluarea medicală de specialitate poate fi realizată de orice medic de specialitate pentru copii, în funcţie de problema de sănătate a copilului, însă eliberarea certificatului medical tip A5 necesar pentru dosarul de la SEC, se face numai de către medicii de specialitate din unitățile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate. În certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate și alte boli – și codul de boală prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10 (ICD 10. În cazul unui diagnostic multiplu, se emite un singur certificat medical tip A5 semnat de șeful unității sanitare în care lucrează medicii de specialitate care au evaluat copilul sau se emit mai multe certificate medicale tip A5, dacă medicii de specialitate lucrează în unități sanitare diferite.
Conform DSP Neamţ, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ este abilitat să emită certificate A5 pentru specialitatea psihiatrie pediatrică. Cabinetul de neuropsihiatrie pediatrică dr. Iuliana Iftimia este abilitat pentru specialitatea neuropsihiatrie pediatrică, la fel şi Cabinetul neuropsihiatrie pediatrică dr. Constantin Bordeianu din Roman.
Spitalul Municipal de urgenţă Roman-este abilitat pentru specialitatea psihiatrie pediatrică.
Ulterior, pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții ori reprezentantul legal depun la sediul DGASPC Neamţ cel puțin următoarele documente: Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap; Copie a certificatului de naștere a copilului și a actului de identitate; Copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal; Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului; Ancheta socială; Fișa medicală sintetică completată de către medicul de familie; Certificatul medical tip A5; Copii ale documentelor medicale adiționale;Fișa de evaluare psihologică obligatorie la toate cazurile noi, obligatorie în cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, la fiecare reîncadrare în grad de handicap, și atunci când este cazul la recomandarea medicului de familie sau medicului specialist la reevaluarea anuală pentru copiii dizabilități fizice, somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice; Fișa psihopedagogică; Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare; Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul.

Modificare a criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad cu handicap

În dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii se află un ordin pentru modificarea şi completarea anexei 1 la ordinul din 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.
“Având în vedere multiplele sesizări adresate atât Ministerului Sănătății cât și Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind criteriile medicale stabilite prin ordinul mai sus mentionat, ce determină restricționarea accesului copiilor cu boli genetice grave (fibroza chistică, epidermoliză buloasă) la asistență permanentă acordată de un asistent personal / însoțitor, reprezentanții Ministerului Sănătății împreună cu reprezentanții Ministerului Muncii și Justiței Sociale și ai comisiilor din specialitățile genetică, pediatrie, pneumologie, dermatologie au reanalizat aceste criterii și a fost elaborat prezentul proiect de ordin. Astfel au fost modificate și completate criteriile pentru încadrarea în grad de handicap a următorelor afecțiuni din categoria bolilor genetice, respectivfibroza chistică și epidermoliză buloasă”, se arată în Referatul de aprobare al noului Ordin.
De aceea, la capitolul La capitolul ”Boli genetice”, în ceea ce priveşte “Anomalii monogenice autozomal recesive” se modifică și va avea următorul cuprins:
“Anomalii monogenice autozomal recesive, de exemplu: hemocromatoza juvenilă: deficienţa/afectarea funcţională se apreciază în funcţie de complicaţii
şi/sau comorbiditate (vezi criteriile din capitolele corespunzătoare, ţinând cont de conţinutul documentele medicale); unele forme de surditate congenitală; fibroza chistică, mucoviscidoza, sindromul adrenogenital, fenilcetonuria; atrofia musculară spinală infantilă, boala Werdnig, Hoffman; epidermoliza buloasă. În cazul fibrozei chistice și epidermolizei buloase, deficienţa/afectarea funcţională se apreciază ca fiind completă”.
Geanina NICORESCU