Cadastru gratuit în județul Neamț

14/02/2020

Dobreni este prima comună în care s-a finalizat înregistrarea imobilelor *N-au lipsit problemele: întîrzieri, cereri de rectificări, erori în acte și pe teren Comuna Dobreni este prima unitate administrativ-teritorială din județul Neamț în care s-a finalizat înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din perimetrul său administrativ, iar avantajele și efectele pozitive generate de această acțiune sunt evidente și în folosul cetățenilor. „Procentul mic de erori de înregistrare, inerente de altfel în acest tip de lucrări, generate în principal de neprezentarea de către actualii proprietari, cu domicilul în alte localități, din tară sau străinătate, a actelor subsecvente titlurilor de proprietate emise in baza legilor funciare, se rectifică de asemenea în mod gratuit, necondiționat de termen, și într-un timp cât mai scurt de la identificare,” a precizat Simion Stâncel, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț. Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. În cadrul acestui program, în perioada 2016-2019, s-au derulat lucrările sistematice de cadastru din comuna Dobreni. Prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică a fost persoana juridică autorizată SC ROMAIR CONSULTING SRL București. Finanțarea acestui contract a fost asigurată din bugetul propriu al Agenției Naționale de cadastru și Publicitate Imobiliară.

*Lucrările de înregistrare sistematică, detliate pe etape

Mai multe detalii privind lucrările de înregistrare sistematică derulate la nivelul comunei Dobreni ni le-a oferit Simion Stâncel, directorul OCPI Neamț: „Lucrările s-au făcut cu respectarea tuturor etapelor prevăzute de lege. Precizez faptul această etapă a fost îndeplinită de prestatorul SC ROMAIR CONSULTING SRL cu sprijinul Primăriei Dobreni. Detalierea activităților din cadrul acestei etape se regăsește în Raportul de monitorizare a campaniei de informare locală, raport care face parte din lucrarea de înregistrare sistematică. Raportul conține descrierea întâlnirilor cu cetățenii, activitățile de tipărire și distribuire/afișare a materialelor publicitare (pliante, postere), activitățile desfășurate în cadrul punctelor de informare, problemele întâlnite cu ocazia campaniei de informare și modul în care acestea au fost gestionate. Etapa privitoare la publicarea şi afişarea la nivel central s-a făcut pe pagina de internet special creată în acest scop de Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La Dobreni, pubicarea s-a făcut la sediul consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale a documentelor tehnice cadastrale. Această etapă s-a desfășurat timp de 60 de zile, începând cu data de 12 septembrie 2018. Afișarea publică s-a făcut la Sala de ședințe a Consiliului Local Dobreni”.

*La Dobreni, cetățenii au făcut 164 de cereri de rectificare

În etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale, proprietarii de imobile din UAT Dobreni au avut posibilitatea și obligația legală de a verifica informațiile conținute în documentele tehnice ale cadastrului și de a formula cereri de rectificare pentru imobilele în cazul cărora au fost identificate erori de înregistrare. „Conform evidențelor arhivate la nivelul OCPI Neamț, 250 de persoane interesate au consultat direct documentele tehnice ale cadastrului afișate la Sala de ședințe a Consiliului Local Dobreni. Referitor la etapa de înregistrare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, precizăm că această etapă s-a desfășurat concomitent cu etapa de afișare, fiind înregistrate 164 de cereri de rectificare. Etapa de soluționare a cererilor de rectificare s-a desfășurat în perioada 12 septembrie – 10 decembrie 2018 și a presupus atât verificarea actelor juridice depuse de către cetățeni, cât și verificări la teren, care au fost efectuate de către OCPI Neamț. Erorile constatate de către Comisia de recepție au fost menționate în procesele verbale de constatare, care au fost comunicate către SC ROMAIR CONSULTING SRL București. Prestatorul a remediat erorile constatate cu ocazia recepției, primind procesul-verbal de acceptanță a serviciilor aferent. Comisia de acceptanță din cadrul ANCPI a stabilit un numar de 509 zile întârziere din culpa exclusiva a Prestatorului SC ROMAIR CONSULTING SRL, pentru care au fost calculate 31.654,71 lei penalități. Prestatorul a fost notificat cu privire la obligativitatea de a plăti contravaloarea penalității stabilite în termen de 30 de zile de la primirea notificarii. Având în vedere că Prestatorul nu a efectuat plata penalităților calculate, ANCPI a demarat procedura de recuperare a sumei respective prin intermediul instanței de judecată” a precizat Simion Stânce, director OCPI Neamț.

*61 petiții pentru corectarea erorilor din lucrarea de înregistrare sistematică

În format electronic au fost deschise 4550 de Cărți Funciare la nivelul comunei Dobreni. Ulterior au fost constatate erori, care privesc unele imobile ce nu au făcut obiectul verificării de către OCPI Neamț. Mulți proprietari nu au verificat documentele tehnice ale cadastrului în perioada de afișare, nu au indicat limitele imobilelor echipelor care au efectuat măsurătorile, nu au prezentat actele de proprietate realizate ulterior emiterii titlurilor de proprietate (contracte de vânzare-cumpărare, acte de de partaj voluntar, hotărâri judecătorești) în timpul desfășurării lucrărilor, ceea ce a permis apariția de erori în evidențele cadastral-juridice. De la deschiderea Cărților Funciare în format electronic și până în prezent, la nivelul OCPI Neamț au fost înregistrate 61 de petiții care au ca obiect corectarea erorilor materiale din lucrarea de înregistrare sistematică. Aceste erori privesc imobile pentru care întabularea dreptului de proprietate s-a făcut în favoarea foștilor proprietari, imobile ale căror suprafețe nu au fost corect calculate, imobile a căror poziționare în planul cadastral nu este conformă cu cea din teren, imobile pentru care se impune reparcelarea tarlalei, precum și imobile care au fost omise de la înregistrare. „În vederea îndreptării erorilor materiale de ordin tehnic, petițiile sunt comunicate către Prestatorul SC ROMAIR CONSULTING SRL. Erorile materiale care nu sunt cauzate de Prestator nu fac obiectul garanției acordate serviciilor prestate și sunt îndreptate de către OCPI Neamț. Până în prezent, din cele 61 de petiții, un număr de 30 de petiții au fost soluționate, 15 sunt în lucru, iar pentru 16 petiții urmează ca Prestatorul să depună documentațiile de îndreptare a erorilor materiale” a precizat Simion Stâncel, directorul OCPI Neamț. Cadastru gratuit pentru alte 6 comune nemțene: Lista includ: Borca, Cordun, Dămuc, Pipirig, Săvinești și Tarcău Comunele Borca, Cordun, Dămuc, Pipirig, Săvinești și Tarcău au fost selectate de Comisia Centrală Interministerială pentru a fi incluse în lista celor 660 de UAT-uri rurale din România și a celor 24 de comune din județul Neamț, care vor beneficia de finanțare din fonduri europene, pentru realizarea integrală a înregistrării imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară. În prezent, la nivelul ANCPI se află în curs de pregătire procedura de achiziție a serviciilor respective, pentru etapa 3 – POR, din care fac parte și aceste 6 comune din județul nostru. Se estimează că această procedură va fi declanșată prin publicarea anunțului în SEAP în luna aprilie 2020. Pentru pregătirea eficientă a acestei acțiuni și în scopul evitării unor duble finanțări din fonduri publice, conducerile primărilor respective au furnizat informațiile solicitate de OCPI Neamț. S-au cerut precizări dacă sunt în derulare contracte din fonduri publice pentru realizarea planurilor de parcelare necesare înscrierii imobilelor în carte funciară.

Lasa un comentariu