Persoanele fizice autorizate au scadență pentru formularul 600

10/01/2017

* Administrația Finanțelor Publice Neamț a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2017

 

Luna aceasta, persoanele fizice autorizate au de întocmit și depus la fisc formularul 600 privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.

Administrația Finanțelor Publice Neamț a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2017 potrivit căruia până la finele acestei luni, respectiv până la 31 ianuarie, contribuabilii prevăzuți la art.148 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal au obligația de a depune formularul 600. Pe site-ul instituției se poate descărca noul model al formularului 600, ce a fost modificat la finele anului trecut. Cei care trebuie să depună acest formular sunt contribuabilii care au realizat un venit în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, de peste 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real, ca și cei al căror venit lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real, precum și contribuabilii pentru care valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

Termenul obișnuit scadent pentru depunerea declarațiilor fiscale este 25 ianuarie 2017, când contribuabilii nemțeni au de depus mai multe formulare și de achitat, printre altele, impozitul reținut la sursă în luna precedentă pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți, din alte surse.

Se mai depun până la 25 ianuarie declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (formularul 094), declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, declarația informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent, declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, decontul de taxă pe valoarea adăugată, decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă și plata TVA-ului datorat, declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, declarația recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă, cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal, notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Contribuabilii nemțeni mai au de achitat, tot până la 25 ianuarie, impozitul pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale (persoanele juridice care plătesc dividende către acționari sau asociați, persoanele juridice române care distribuie/ plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal). Se mai achită taxa anuală pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).

Cristina IORDACHE