Nou cod de etică pentru profesori: fără meditații pe bani

27/12/2016

*La clasă, cadrele didactice nu vor avea voie să le impună elevilor cumpărarea unor material didactice

Codul de etică din învățământul preuniversitar, supus dezbaterii publice de Ministerul Educației, le va interzice profesorilor să ofere meditații private contra cost elevilor de la clasele la care predau. Codul de etică prevede o serie de norme de conduită pentru profesori, iar nemțenii interesați de subiect pot transmite sugestii până pe 17 februarie 2017, pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) – (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc funcția de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de îndrumare și control și personal didactic asociat în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, în inspectoratele școlare și casele corpului didactic, denumite în continuare „personal didactic“, și care au obligația morală și datoria profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului Cod.
Profesorilor le va fi interzis să le impună copiilor să cumpere materiale didactice. Respectarea prevederilor prezentului Cod, se spune, reprezintă o garanție a creșterii calității și prestigiului învățământului preuniversitar, scop posibil de atins prin formarea morală a personalului didactic, prin înțelegerea și asumarea conținutului acestui cod; menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor personalului didactic; ameliorarea calitativă a relațiilor dintre actorii educaționali; eliminarea practicilor inadecvate și imorale ce pot apărea în mediul educațional preuniversitar; creșterea gradului de coeziune a persoanelor implicate în activitatea educațională; facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar preuniversitar, inserabile și în spațiul social.

Principii și norme de conduită

În relațiile cu educabilii, personalul didactic are obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită, bazate pe valori și principii pentru ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a educabililor prin supravegherea pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia; monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor; asigurarea protecției fiecărui educabil, prin denunțarea formelor de violență verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

„Interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu educabilii“

Noul cod de etică subliniază interzicerea hărțuirii sexual și a relațiilor sexual cu elevii, precum și solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea. De asemenea, se interzic traficul de influență și favoritismul; oferirea de meditații contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere; asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive; susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui educabil.
În relația cu părinții/tutorii legali, personalul didactic respectă și urmează o serie de norme de conduită, printre care respectarea confidențialității informațiilor și datelor furnizate și a dreptului la viața privată și de familie și nu are voie să impună, în relația cu părinții/tutorii sau susținătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite. Profesorul poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere cele deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor non-gratuite.

* Conduita directorului de școală

Personalul didactic care îndeplinește funcții de conducere, de îndrumare și control sau care este membru în structuri de conducere va respecta și aplica următoarele norme de conduită managerială: respectarea criteriilor unui management eficient; promovarea standardelor profesionale și morale specifice; aplicarea obiectivă și imparțială a reglementărilor legale și a normelor etice; evaluarea corectă conform atribuțiilor/responsabilităților/sarcinilor de serviciu din fișa postului; interzicerea oricărei forme de constrângere/abuz din perspectiva funcției deținute; interzicerea oricărei forme de hărțuire/discriminare a personalului didactic.

Personalul didactic, avertizat să nu încurajeze consumul de droguri și alcool

Codul de etică interzice cadrelor didactice să folosească dotările și baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale directe sau indirect, să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale; să organizeze activități care pot pune în pericol vădit siguranța și securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ, să consume substanțe psihotrope, etnobotanice și/sau alcool, să încurajeze consumul de substanțe psihotrope, etnobotanice și alcool de către educabili ori să organizeze pariuri și jocuri de noroc.

Răspunderi privind nerespectarea prevederilor din Codul etic

Orice persoană, participant ori implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei sau a unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia județeană de etică. Sesizările trebuie făcute în scris, pe adresa electronică sau fizică, a Comisiei de etică. Sesizările pot fi individuale sau colective și primesc un număr de înregistrare care se comunică persoanei/persoanelor care au făcut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etică trebuie să dea un răspuns oficial.

Geanina NICORESCU